Obchodní podmínky e-shopu Raritní dřevo

Dřevařské centrum s.r.o.

Bohdaneč 136
285 25 Bohdaneč CZ
IČO: 24239909
DIČ: CZ24239909

📞 739 539 997
✉️ info@raritnidrevo.cz
🛒 www.raritnidrevo.cz

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ VOP “) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Dřevařské centrum s.r.o., IČ 24239909, se sídlem Bohdaneč 136, Bohdaneč, PSČ 28525, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C201522 (dále jen „Dřevařské centrum s.r.o.“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „ Kupující “).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Dřevařské centrum s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II a Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti Dřevařské centrum s.r.o. nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti Dřevařské centrum s.r.o. nebo smluvních partnerů společnosti Dřevařské centrum s.r.o. není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

sděluje, že

a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, společnost Dřevařské centrum s.r.o. si účtuje poplatky;

b. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od společnosti Dřevařské centrum s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c. společnost Dřevařské centrum s.r.o. neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období;

d. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

e. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společnost Dřevařské centrum s.r.o. uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

f. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnost Dřevařské centrum s.r.o. (příp. může využít emailová korespondence)

5. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a. o poskytování služeb, které společnost Dřevařské centrum s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti Dřevařské centrum s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

d. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

f. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

g. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

h. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

i. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, společnost Dřevařské centrum s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

6. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

7. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

8. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu společnosti Dřevařské centrum s.r.o. přičemž registrovaní uživatelé společnosti Dřevařské centrum s.r.o. mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

9. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3. Smlouva

3.1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném společností Dřevařské centrum s.r.o. tím, že požadované plnění (zboží, službu elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník společnosti Dřevařské centrum s.r.o. ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky společností Dřevařské centrum s.r.o., za případné chyby při přenosu dat společnosti Dřevařské centrum s.r.o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy společnost Dřevařské centrum s.r.o. neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu společností Dřevařské centrum s.r.o. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3.2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se společnost Dřevařské centrum s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí společnosti Dřevařské centrum s.r.o. kupní cenu. Společnost Dřevařské centrum s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplný zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li společnost Dřevařské centrum s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, společnost Dřevařské centrum s.r.o. odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li společnost Dřevařské centrum s.r.o. větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí společnost Dřevařské centrum s.r.o. věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří společnost Dřevařské centrum s.r.o. věc pro přepravu.

3.3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škod na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost Dřevařské centrum s.r.o. způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní společnost Dřevařské centrum s.r.o. umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže společnost Dřevařské centrum s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3.4. Odpovědnost společnosti Dřevařské centrum s.r.o.

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména společnost Dřevařské centrum s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost Dřevařské centrum s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b. se věc hodí k účelu, který pro její použití společnosti Dřevařské centrum s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

d. vyplývá-li to z povahy věci.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.Má-li věc vadu, z níž je společnost Dřevařské centrum s.r.o. zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

3.5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b. na odstranění vady opravou věci;

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí společnosti Dřevařské centrum s.r.o. jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti Dřevařské centrum s.r.o..; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost Dřevařské centrum s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Dřevařské centrum s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost Dřevařské centrum s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost Dřevařské centrum s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost Dřevařské centrum s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li společnost Dřevařské centrum s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti Dřevařské centrum s.r.o.

3.7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující společnost Dřevařské centrum s.r.o. na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

3.8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se společnost Dřevařské centrum s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než společnost Dřevařské centrum s.r.o., běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze korespondenčně, a to dopisem zaslaným na adresu: Dřevařské centrum s.r.o., Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč nebo e-mailem zaslaným na petrasek@fajndrevo.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.raritnidrevo.cz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti Dřevařské centrum s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti Dřevařské centrum s.r.o. obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, společnost Dřevařské centrum s.r.o. doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu společnosti Dřevařské centrum s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá společnosti Dřevařské centrum s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může společnost Dřevařské centrum s.r.o. požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost Dřevařské centrum s.r.o. odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu společnost Dřevařské centrum s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) společnost Dřevařské centrum s.r.o. mu vrátí přijaté peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání prostřednictvím speciálních dárkových poukazů.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, společnost Dřevařské centrum s.r.o. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnost Dřevařské centrum s.r.o. odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností Dřevařské centrum s.r.o. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má společnost Dřevařské centrum s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

4.2. Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že společnost Dřevařské centrum s.r.o. si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která společnost Dřevařské centrum s.r.o. vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující společnost Dřevařské centrum s.r.o. co ještě vrátit může, a dá společnosti Dřevařské centrum s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce společnosti Dřevařské centrum s.r.o. pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.raritnidrevo.cz.

5. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu společnosti Dřevařské centrum s.r.o. – IČ 24239909, Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu nebo využije tohoto kontaktního formuláře nebo Prodávajícího telefonicky kontaktuje – viz Kontakty.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž Zpracováváním v rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. “cookies” tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, společnost Dřevařské centrum s.r.o. pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat společnost Dřevařské centrum s.r.o. e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře – viz Kontakty.

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikací ke zlepšování svých služeb.

6. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod společnosti Dřevařské centrum s.r.o. je možné uskutečnit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci společnosti Dřevařské centrum s.r.o. nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

7. Ceny

Všechny ceny jsou pevné. V on-line e-shopu www.raritnidrevo.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci společnost Dřevařské centrum s.r.o. nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi společností Dřevařské centrum s.r.o. a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti Dřevařské centrum s.r.o.. Společnost Dřevařské centrum s.r.o. v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

8. Objednání

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu společnosti Dřevařské centrum s.r.o. (dále jen „e-shop“) na webové stránce www.raritnidrevo.cz;

b. e-mailem na info@fajndrevo.cz;

c. osobně v provozovnách společnosti Dřevařské centrum s.r.o.;

d. telefonicky.

Objednávky přímo na některé z našich poboček lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky. Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat během otevírací doby naší provozovny – viz Kontakty.

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na společnost Dřevařské centrum s.r.o.; případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

9. Platební podmínky

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. akceptuje následující platební podmínky:

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti Dřevařské centrum s.r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky. Společnost Dřevařské centrum s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10. Dodací podmínky

10.1. Způsoby dodání

Společnost Dřevařské centrum s.r.o. zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému společnosti Dřevařské centrum s.r.o. nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce www.raritnidrevo.cz.

10.2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může společnost Dřevařské centrum s.r.o. či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost Dřevařské centrum s.r.o. či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či o sobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.raritnidrevo.cz. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodejna@fajndrevo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou společnosti Dřevařské centrum s.r.o.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti Dřevařské centrum s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

10.3. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané společností Dřevařské centrum s.r.o. je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny společností Dřevařské centrum s.r.o. výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.

11. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem společnosti Dřevařské centrum s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

12. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi společnosti Dřevařské centrum s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak společnost Dřevařské centrum s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost Dřevařské centrum s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 22. 6. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně společnost Dřevařské centrum s.r.o. nebo elektronicky na www.raritnidrevo.cz.